U bent hier: Home » Participatie » CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), is een door de overheid gefinancieerde dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB waakt over het welbevinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders, school, welzijns- en gezondheidsinstellingen.

Werking

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken. Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

Het leren en studeren

Wat loopt er mis ? Samen zoeken naar de juiste oplossing!

De schoolloopbaan

Als CLB werken we nauw samen met de school ifv het begeleiden van leerlingen in de uitbouw van een goede schoolloopbaan.

Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar , van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar secundair onderwijs, van de 1ste graad secundair onderwijs naar de 2de graad, van de overgang naar het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt of naar hogere studies.

Voor het opzoeken van scholen en/of studierichtingen biedt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een online onderwijsgids aan.

De preventieve gezondheidszorg

Het CLB heeft als opdracht om de gezondheid , groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden.

Meestal zijn kinderen gezond en men kan zich de vraag stellen of zo’n medisch onderzoek dan wel nodig is. Door deze onderzoeken kan het CLB echter een aantal 'problemen' tijdig ontdekken.
De artsen en paramedisch werkers (verpleegsters of verplegers) van het CLB voeren bij de leerlingen van 'hun' scholen gratis een aantal medische onderzoeken uit, de zogenaamde 'consulten'. Voor ieder consult ontvangt de ouder tijdig een medische vragenlijst met eventueel een toestemming voor vaccinatie. Na het consult ontvangt de ouders via de school de resultaten van het medisch onderzoek.
Het CLB verwijst bij een probleem door voor een passende behandeling. Een CLB mag zelf immers geen medische behandeling ("therapie") verzorgen. Daarvoor moet de leerling, samen met zijn ouder(s) zich tot de huisarts of eventueel een specialist richten.

Tijdens het onderzoek krijgt de leerling ook de kans om vragen te stellen aan of een zorg te bespreken met de arts en de paramedisch werker.
Indien de leerling een bril draagt neemt hij/zij deze mee naar het onderzoek.

De verplichte onderzoeken

Algemene consulten
Tijdens een algemeen consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het algemeen consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de leerlingen en gebeurt in de gebouwen van het CLB.

Gerichte consulten
Tijdens een gericht consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het gericht consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …). Gerichte consulten gebeuren zo veel mogelijk in de schoolgebouwen.

In de praktijk gaat het als volgt:

Gericht consult 1ste kleuterklas
Dit is voor ons centrum meestal een eerste kennismaking met de kinderen.
We onderzoeken lengte, gewicht, verzicht en oogstand.

Algemeen consult 2de kleuterklas
Hier onderzoeken we lengte, gewicht, verzicht, gehoor, oogstand en wordt het kind door de arts onderzocht, met specifieke aandacht voor spraak -en motorische ontwikkeling.

Gericht consult 1ste leerjaar
Dit is het meest uitgebreide gericht consult. Naast lengte, gewicht, verzicht en oogstand wordt ook het kleurenzicht en het gebit nagekeken. Tevens wordt, mits toestemming van de ouder(s), een vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio en kinkhoest toegediend (1 spuitje).

Gericht consult 3de leerjaar
Tijdens dit beperkt onderzoek wordt de lengte, het gewicht en verzicht nagekeken.

Algemeen consult 5de leerjaar
Naast lengte, gewicht, gehoor en verzicht wordt ook het dieptezicht getest. Daarna wordt de leerling door de arts onderzocht. Hierbij heeft de arts bijzondere aandacht voor de pubertaire ontwikkeling. Bij dit onderzoek kan er, indien door de ouders gewenst, ook een vaccinatie tegen mazelen, bof (dikoor) en rubella (rode hond) worden toegediend.

Algemeen consult 1ste jaar secundair onderwijs
Klassiek wordt tijdens dit onderzoek de lengte, het gewicht, het gehoor en het verzicht nagekeken. Daarna wordt de leerling door de arts onderzocht. Ook bij dit onderzoek heeft de arts bijzondere aandacht voor de pubertaire ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.

Algemeen consult 3de jaar secundair onderwijs
Net zoals bij het 1ste jaar secundair onderwijs wordt lengte, gewicht, gehoor en verzicht onderzocht. De arts heeft ook tijdens dit onderzoek bijzondere aandacht voor pubertaire ontwikkeling en welbevinden. Indien gewenst bieden we tijdens dit onderzoek ook de mogelijkheid aan om de herhalingsvaccinatie tegen difterie en tetanus te laten geven.

De medische onderzoeken zijn verplicht.
Dat wil zeggen dat leerlingen en hun ouders moeten meewerken aan die onderzoeken. Voor alle duidelijkheid: ook de scholen zijn verplicht mee te werken aan deze onderzoeken.
Verplicht betekent echter niet dat deze onderzoeken altijd door een CLB-arts moeten worden uitgevoerd. Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken (algemene en gerichte consulten). Je kan je ertegen verzetten dat een bepaalde CLB-arts ze uitvoert. Je kan je er zelfs tegen verzetten dat ze in een CLB gebeuren.
Je moet daarvoor wel schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet moet natuurlijk ook getekend en gedateerd zijn.
Als je verzet aantekent, ben je wel verplicht de onderzoeken binnen een termijn van negentig dagen te laten uitvoeren door:

* een andere arts van het CLB
* een arts van een ander CLB
* de huisarts

De arts die de onderzoeken uitvoert, moet dan binnen de vijtien dagen na het onderzoek een verslag ervan bezorgen aan het CLB dat de leerling begeleidt. Het model dat de arts moet gebruiken kan je via de verpleegkundige van het CLB aanvragen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling

Heb je zorgen op school, thuis of bij je vrienden ?
Vragen van ouders en/of school over aanpak en opvoeding.

 

Het CLB team!

Schoolverantwoordelijke:  Inge Van den Brink (psycho pedagogisch medewerker):                     inge.vandenbrink@clbrivierenland.be 

CLB arts: Dr.Chantal Corbeel : chantal.corbeel@clbrivierenland.be

CLB verpleegkundige: Mia Meuris: mia.meuris@clbrivierenland.be

CLB maatschappelijk werker: Julie Van Schoor

Maak telefonisch een afspraak of loop gewoon even binnen bij :

CLB Rivierenland
Edgard Tinelstraat 3
2850 Boom
Tel: 03 888 24 21
info@clbrivierenland.be
www.clbrivierenland.be
 

Het CLB is geopend:

  • Van 8.30u tot 16.00u
  • Na de werkuren op afspraak
  • Alle werkdagen
  • Tijdens herfst- en krokusvakantie
  • Twee dagen tijdens de kerstvakantie
  • Tijdens de zomervakantie: van 1 t.e.m. 14 juli en van 16 t.e.m. 31 augustus

Het CLB is gesloten:

  • Tijdens wettelijke feestdagen
  • Tijdens de paasvakantie

 

CLB rivierenland >