U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Aanwezigheid op school

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement van bladzijde 12 tot en met bladzijde 17.

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. Elke afwezigheid wordt aan de ouders of de verantwoordelijke persoon gemeld, tenzij vooraf een schriftelijk bewijs werd binnengeleverd.

Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

WAARSCHUWING!

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Nieuw sinds 1/9/2013:

!!!een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie; is steeds met een medisch attest!!!

Ik wens de ouders te verwittigen,dat het onmogelijk is, om zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd, hun kinderen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze,.. Dit om veiligheidsredenen.

Gelieve dokters - of tandartsbezoeken tijdens de schooluren te beperken of te vermijden, zo missen de kinderen geen belangrijke lesmomenten. Wanneer er toch een bezoek tijdens de schooluren gepland is, vraag je steeds een schriftelijk bewijs.

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met uw huisarts.

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.